Untitled Document
หลักสูตรที่ผมชำนาญ
Executive Coach

การสอนแนะผู้บริหาร (Executive Coaching)

โปรแกรมการสอนแนะผู้บริหาร (Executive Coaching) มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมา เนื่องจากหากสามารถทำให้ผู้บริหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร การดำเนินการสอนแนะผู้บริหารมีความเหมาะสมเพราะเป็นการทำ 1:1  Coaching (One ot one coach) ทำให้เกิดความเป็นส่วนตัว และเจาะลึกถึงแก่นของปัญหาแต่ละบุคคลได้ ทำให้ผู้บริหารสามารถเลือกทางเดินต่อไปข้างหน้าได้ดีขึ้น มากกว่าการอบรมเป็นกลุ่ม