Untitled Document
Untitled Document
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตร : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
( Leadership within You)
( หลักสูตร 1 วัน )

  หลักการและแนวคิด
 • องค์กรโดยส่วนใหญ่ จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น หรือไม่สามารถ ขยายตัวได้มาก เท่าที่ต้องการ หากขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความรู้ความสามารถ และมีภาวะความเป็นผู้นำ เพราะปัจจัยการเจริญเติบโต หรือความสำเร็จขององค์กรมักผูกติดกับผู้บริหารระดับกลางเป็นสำคัญ ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มากขึ้น
 • ผู้บริหารระดับกลางหลายๆคน เติบโตมาจากการทำงานหนักในตำแหน่งเดิมที่รับผิดชอบ แต่เมื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว ไม่ได้พัฒนาตัวเอง ทำให้ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือบางคนอาจล้มเหลวไปเลย สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการขาดภาวะความเป็นผู้นำ ทำให้บริหารจัดการทีมงานได้ไม่ดี จึงขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  หัวข้อสำคัญของหลักสูตร
 • การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำ
  - การตระหนักรู้ในตัวเอง
  - อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  - เปลี่ยนความคิด…พิชิตความสำเร็จ
 • ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริหาร
 • การพัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ
  - การมีวินัยในตัวเอง
  - การรู้จักแก้ปัญหา
  - มนุษยสัมพันธ์
  - ความรับผิดชอบ
  - สื่อความเข้าใจ
 • ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา) ที่แท้จริง
 • การบริหารทีมเวิร์คอย่างมีประสิทธิภาพ
  - การสอนงาน (Coaching)
  - คุณสมบัติของการเป็นโค้ชที่ดี

 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com