Untitled Document
Untitled Document
 
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตรการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ ( หลักสูตร 1 วัน )
( Working As A Team)
 
  หลักการและแนวคิด
  • ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า ทีม
  • ทุกคนต่างก็รู้ดีว่า การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรทำและควรประพฤติ เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยการให้ความสำคัญกับ เป้าหมายส่วนรวม มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว กำหนดสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ , ค่านิยม , เป้าหมาย , แผนงาน และผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแม่นยำ จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้
  • การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆเลย ถ้าหากความรู้สึกในการทำงานร่วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

  วัตถุประสงค
  • เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมได้ประเมินตัวเอง
  • เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เลือกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
  • เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญร่วมกันภายในทีม ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรโดยนำมาจากแนวความคิดของบุคลากรภายในทีมเดียวกัน
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในการทำงานเป็นทีมที่ดีเลิศ (Team Spirit)
เนื้อหาของหลักสูตร ( Course Outline )

ทีมเวิร์ค ... ทีมในฝัน
- สำรวจสถานะของทีมงาน
- ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
- ปัจจัยสำคัญที่ทีมงานมีร่วมกัน

ปรับเปลี่ยนความคิด การทำงานร่วมกันในทีม
- ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทีม
- การเป็นผู้นำ 360 องศา
- คุณสมบัติของทีมเวิร์ค


องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
- การให้ความสำคัญกับทีม
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
- การใส่ใจซึ่งกันและกัน
- การสร้างกำลังใจให้กับทีม
- การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

• ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม
- วิสัยทัศน์
- เป้าหมาย
- แนวทางปฏิบัติงาน
- คุณค่าของทีม
- ประโยชน์ที่จะได้รับ

 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com