Untitled Document
Untitled Document
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตร งานสำเร็จ ... บริหารทั้งเวลา และ ตัวคุณ ( หลักสูตร 1 วัน )

  หลักการและแนวคิด
 • งานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
  1. งานสำคัญและเร่งด่วน ( จำเป็นต้องทำทันที )
  2. งานสำคัญ แต่ ไม่เร่งด่วน ( ส่วนใหญ่จะลืม )
  3. งานไม่สำคัญ แต่ เร่งด่วน ( งานแทรก )
  4. งานไม่สำคัญ แต่ ไม่เร่งด่วน ( งานง่ายๆทำไปเรื่อยๆ )

 • การจัดสรรเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นจริงและเป้าหมายได้มากเท่า ไหร่ ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง นั้น ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
 • การบริหารเวลา ( Time Management ) ที่ดีนั้น
  ต้องคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมด้วย เพราะงานที่เราทำอยู่นั้นอาจส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นๆได้ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจน, การวางแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้,การจัดลำดั บความสำคัญของงานที่เหมาะสม และการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญของการบริหารเวลาที่ดี
 • การทำงานให้บรรลุผลสำเร็จนั้นย่อมต้องอาศัยทั้ง ทักษะในงาน (Hard Skill ) และ ทัศนคติเกี่ยว กับงาน
  ( Soft Skill ) ร่วมกันจึงจะทำให้งานเสร็จอย่างมีคุณภาพ แต่เราควรพัฒนาเรื่อง Soft Skill ให้มากหน่อย เพราะจะนำไปสู่การทำงานที่ดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

  วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของการบริหารเวลา โดยการจัดลำดับความสำคัญ ของงานและ การทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาให้กับงานและชีวิตส่วนตัวได้มีความสมดุล
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้นโดยการมีวินัยในตัวเองและมุ่งมั่นสู่เป ้าหมายที่กำหนด อย่างมีความสุข
 • เพื่อให้การพัฒนาครบถ้วนทุกด้าน ทั้ง คนคุณภาพ, งานคุณภาพและทีมคุณภาพ
เนื้อหาของหลักสูตร ( Course Outline )

• คุณ คือ คนสำคัญทีม
- คุณเป็นได้ดีกว่า ที่คุณคิด
- หลุมพรางสกัดกั้นความสำเร็จ
- เปลี่ยนวิธีคิด ... พลิกชีวิตคุณ

• พัฒนาศักยภาพของคุณ ... คนคุณภาพ
- การมีวินัยในตัวเอง
- การมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
- การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การรู้จักแก้ปัญหา
- ความรับผิดชอบ


พัฒนางานของคุณ ... งานคุณภาพ
-
เป้าหมาย (Goal) ชัดเจน
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน
- การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
- การจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

• พัฒนาทีมงานของคุณ ... ทีมคุณภาพ
- ปัจจัยสำคัญร่วมกัน
- องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
- ภารกิจสำคัญของทีม
- ทีมเวิร์ค ... ทีมในฝันของคุณ

 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com