Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
  Service Mind (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การทำหน้าที่ “ผู้ให้บริการลูกค้า” นับว่าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการจึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจึงควรเห็นความสำคัญของงานบริการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าได้
  การพัฒนาทักษะการให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องสร้างและฝึกฝนให้กับผู้ใช้บริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยการเริ่มที่แนวความคิดของผู้ให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ...
  รักในงานบริการ
  มองเห็นคุณค่ากับงานบริการ
  ให้ความสำคัญกับลูกค้า
  มีจิตใจที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆ
  มีความสุขในการให้บริการ
  การทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าย่อมเกิดความเครียด ความรู้สึกเชิงลบและความกังวลต่างๆ มากมาย แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถพัฒนาแนวความคิดและเทคนิคของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบต่างๆ ได้ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองได้แล้ว ก็จะสามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่องานบริการให้กับผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
  เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนให้สามารถนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานบริการและอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
  เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการ
  คุณคิดอย่างไรเมื่อถูกลูกค้าต่อว่า?
  คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการลูกค้า?
  คุณอยากส่งมอบบริการที่มีคุณภาพหรือไม่? เพราะเหตุใด?
  คุณรักในงานที่ทำอยู่หรือไม่?
  การเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
  หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการให้บริการ
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
  จิตวิทยาการให้บริการ
  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการ
  การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
  การเข้าใจตัวเอง
  การมีมนุษยสัมพันธ์
  การจัดการอารมณ์เชิงลบ
  การจูงใจตัวเอง
  การสร้างทัศนคติเชิงบวก
  การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
  การให้ความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
  จงเริ่มต้นด้วยมิตรไมตรี
  การทำให้ผู้อื่นยอมรับแนวความคิด
  การต่อเชื่อมกับผู้อื่น
  การเข้าใจแนวความคิดของผู้อื่น
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร