Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Coach
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
แก่นสำคัญของการโค้ชชิ่ง
ทักษะสำคัญที่ใช้ในการโค้ช
ธรรมชาติของมนุษย์
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
Workshop ต่างๆ
กรณีศึกษา
การให้เทคนิคโค้ช
Group Coaching
1 : 1 Coaching
การฝึกฝนเพิ่มเติม
ขั้นตอนการโค้ช
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
 
 
|
แก่นสำคัญของการโค้ชชิ่ง
 
โค้ชควรยึดหลักการที่เป็นแก่นสำคัญของการโค้ชชิ่ง คือ โค้ชชี่เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโดยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ เพื่อพัฒนาตัวเอง และทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งควรคำนึงถึง
 
ความต้องการ ของโค้ชชี่เป็นสำคัญ ด้วยการกระตุ้นให้โค้ชชี่มองเห็นประโยชน์ของการแปลี่ยนแปลง และเกิดความต้องการด้วยตัวเอง มิใช่เป็นความต้อกงารของโค้ช เพราะถ้าเป็นความต้องการของโค้ช เพียงฝ่ายเดียว โค้ชชี่อาจรู้สึกว่าเป็นการบังคับ การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดประสิทธิผล
 
อุปสรรคและข้อจำกัด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโค้ชชี่ ถึงแม้ว่าโค้ชอาจไม่รู้สึกเหมือนโค้ชชี่ แต่ต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกของโค้ชชี่ เป็นหลัก เช่น

ความกลัว
ความกังวล
เป้าหมายไม่ชัดเจน

โค้ชต้องจูงใจหรือให้แนวความคิด เพื่อให้โค้ชชี่มีวิธีในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค ด้วยตัวเขาเองด้วยวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือก
 
พัฒนาตัวเอง โค้ชชี่ต้องรู้สึกว่าการโค้ชชิ่งเป็นการจูงใจให้โค้ชชี่เป็นผู้พัฒนาตัวเอง หากโค้ชชี่ไม่ทำสิ่งที่โค้ชให้แง่คิดไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลลัพธ์อะไร ดังนั้น การพัฒนาตัวเองจึงต้องให้เวลาในการฝึกฝนและลงมือทำด้วยตัวเอง การเข้าใจว่าโค้ชพูดอะไรจะไม่ใช่การโค้ชชิ่ง เพราะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โค้ชชี่ต้องนำไปปฏิบัติเท่านั้น ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้น