ลงวันที่ส่งจริง
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
 

ตัวอย่างหนังสือ
หนังสือชี้ให้เห็นถึงพลังอำนาจในการคิดเชิงบวก ทำให้ผู้คิดสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ไปได้ ให้แง่คิดในการปรับใช้กับชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะทุกวันนี้หลายๆ คนคิดว่าเราไม่สามารถทำให้งานดีขึ้นได้ เพราะทุกอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเราสามารถใช้ศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนความคิดให้เป็นเชิงบวกของเรา สภาพแวดล้อมก็จะไม่มีผลกระทบกับเราได้เลย รายละเอียดของหนังสือยังมีแบบทดสอบความคิดของเราด้วยว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วดูเฉลยก็จะได้แนวความคิดที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น สุดท้ายหนังสือยังแบ่งคุณสมบัติต่างๆ ของนักคิดเชิงบวก 10 ประการ เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 
- พลังงานศูนย์ (ความเชื่อ, ความยึดมั่นในตัวเอง, การสำรวจความตั้งใจ)
- พลังยกระดับ (การมองโลกแง่ดี, ความกระตือรือร้น)
- พลังขับเคลื่อน (ความมั่นใจ, ความกล้าหาญ, ความมุ่งมั่น)
- พลังหน่วงเหนี่ยว (ความอดทน, ความสุขุม)
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกๆ ที่เริ่มทำงานด้านการเป็นที่ปรึกษาและเป็นโค้ชได้นำเอาหลายๆ เรื่องไปสอนให้ผู้อื่นคิดบวกในการทำงาน ทำให้ได้มีโอกาสปฏิบัติด้วยตัวเองอยู่เรื่อยๆ รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เมื่อได้ฝึกฝนอยู่บ่อยๆ เช่น
 
- การมองโลกในแง่ดี – มีความหวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆ กับตัวเอง
- ความเชื่อ – เชื่อว่าสามารถทำเรื่องยากๆ ได้
- ความมุ่งมั่น – ตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปให้ถึงแม้ต้องใช้เวลาก็ตาม
- ความกระตือรือร้น – ลงมือทำในสิ่งที่คิดทันที ไม่รีรอ
 
ผมอยากชวนให้อ่านหนังสือเล่มนี้มากเลยครับ เพราะจะทำให้เรารู้สึกดีต่อเรื่องร้ายๆ ที่เราเป็นผู้คิดขึ้นมาเองได้มากขึ้น เมื่อเราคิดมากกับปัญหาก็จะทำให้มีวิธีแก้ไขได้เสมอและคิดได้เร็วขึ้นครับ