If you cannot view this HTML message properly,
please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
วันที่ 17 มีนาคม 2555
หัวข้อ : การทำให้โค้ชชี่คิดกับผู้อื่นในด้านดีบ้าง (หัวหน้าหรือเพื่อน)
 
ประเด็นสำคัญที่ต้องทำให้โคชชี่แสดงความคิดเห็น
การมองด้านดีของผู้อื่น
ผู้อื่นเคยช่วยเหลือเรื่องอะไร
คิดไม่เหมือนกันเรื่องใด
ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่
 
ตัวอย่างคำถามที่สามารถเลือกใช้ได้
เธอรู้สึกกับเขาไม่ดี เพราะสาเหตุใด?
สิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่กระทบกับเธอในเรื่องใดบ้าง?
ในสายตาของเธอแล้วเขามีข้อดีในเรื่องใดบ้าง?
คุณสมบัติเด่นๆ ในด้านดีของเขามีอะไรบ้าง?
เขาเคยช่วยเหลือเธอเรื่องอะไรบ้าง? แล้วเธอรู้สึกอย่างไร?
เธอคิดว่าเขาปฏิบัติอย่างนั้นเป็นเพราะเหตุใด?
ถ้าเธอเป็นเขาบ้าง เธอจะปฏิบัติอย่างเขาหรือไม่? เพราะเหตุใด?
เธอลองเปลี่ยนความคิดใหม่ในการคิดกับเขาดูซิว่าจะมองอย่างไรได้บ้าง?
เธอมองด้านดีของเขาแล้ว เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง?
 
เหตุผลที่โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลง
คนคิดด้านดีของใคร…ก็จะรู้สึกดีกับคนนั้น
คนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย…เราสามารถเลือกมองข้อดีของเขาได้
คนปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะ…
     - ความเชื่อต่างกัน
     - ค่านิยมต่างกัน
     - ประสบการณ์ที่พบเจอต่างกัน
     - กฎ-มาตรฐานที่ยึดต่างกัน
คนแค่เปลี่ยนความคิดใหม่…ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไป
แล้วคราวหน้าผมจะนำเรื่องอื่นๆมาแลกเปลี่ยนกันใหม่ครับ